ரனட்பிரகாசமர

பிசித்தபத்‌ திரிகை,

வெவ்‌ [இஃ நு] பு, இவையிலச்‌ சிற்டதிப்பித்‌ தவெளிப்படுத்தின புலதைகங்களாவன:: புதுவை மத்த டு: விடங்களில்‌, Karn ram விபவ lof டட பயம்‌ டட தக்க ஞானாயிர்ததடாகம்‌. இத்திரகம்‌ டப. | [க afi தங்கவிரேச்குக்சுட்டி டம்‌ |! 1௨/௨ லேட்‌ தட்டி மக [உ ந்‌ வேதவிஎச்சம்‌. வத [௪ (௬ | ஞாஞமிர்‌ தம்‌. னி ௮] வேதப்புர ட்டலைநீக்குஞ்‌௪ஞ்‌2வி, விர்‌. [கி | சத தஇியவேதப்பரிட்சை. வக |, [க | தேவமாதாவின்வணக்கமா தம்‌. ௮]. [0௪ மட! Grammatica Latino-Tamnlica: _— [க [௮ (௰ Pictionarium Latino-Gallico-Tamuli- |. cum. டு [௯ | Dictionnaire Latin-Francais Tamo ul | avec Vocabulaire Francais. [ர '௬ [எ | இலத்‌தன்‌-பிசாஞ்சு- தமிழ்‌அகராதி. _ 6 (டு [௬ ௨௮ சரர்தியைச்சேர்த்த பிரரஞ்ச தமிழ அகரரதி.. _— | இண்சாரம்‌, தானு | கே அராக்கட்டிடம்‌, சூ கா னமுயற்ி, தோற்கட்டிடம்‌, 1௯ ய்‌ | அரைக்கட்டிடம்‌. 1௮ . ஞூனவணர்த்துதல்‌, தேரற்கட்டிடம்‌.. . [௯ அரைக்கட்டிடம்‌. [௬ ன்றாய்‌ நினை, தேற்கட்டிடம்‌. | | 1௧ | ஊரை க்கட்டிடம்‌, சிதுவைப்பாதை. தேற்கட்டிடம்‌.! [௮ லை அசைக்கட்டிடம்‌, க்ஷ எ. ர்ச்‌.- இஞ்ஞாசியார்தியானம்‌. தோற்‌... அசைச்கட்டிடம்‌. ய்‌ ஹிர்‌?.-௪. பரியார்‌ சரி த்திசம்‌, தோர்‌.. | 4 | ஷே, அரைக்சட்டிடம்‌,] 1௬

அ.

பிரசித்தபதீதிரிகை. புகவை மத்த

யில்‌, . விடங்களில்‌,

கவண்‌. யுவதி னவ சாகஷய ௫௩2 [| ௮[ப[

செய்வப்பரிட்சை, தண்டன

டு ௬] அரைக்கட்டிட.. (௬ பிராகுலக்சண மாக்சிம்‌! சோர்ச.. ௰௨ யர 6௨ அனைக்கட்டிடம்‌. மக கிலக்கணச்‌சருக்கீம்‌, தேரற்கட்டிடம்‌, 4௯ ஷே அரைக்சட்டிடம்‌, இிலசக்கணமாலாதரரம்‌, கோற்கட்டிடம. (௬ மே. அரைச்கட்டடம. இலத்ஜனிலக்கணணா ந்சுருக்கம்‌ தோற்‌, ம்௪ மடு மே அ௮லாக்கட்டிடம்‌, மஉ வாரலர்பொச்லேம்‌. கு டு டு (௯ ஷே அசைக்கட்டிடம ள்‌ வாலர்‌ துணை. தோற்கட்ட-டம்‌, [௪ அரைக்கட்‌. டடம. டெ ள்‌ = வேதியசொழுக்கம்‌.ஞானச்‌.,, தோற்க... [௰ மத அரைக்கடீடிடம்‌. மாதாரணம்‌... ௮சைச்கட்டிடடம்‌. (௯ கடுதாசிக்கட்டிடம.|: (4 5 Cதம்பாவணி முதற்காண்டம்‌,கதெர க்‌. |௨ ௨[௨ ஷீஇரண்டாங்காண்டம்‌, [க [௮ க்‌ 16 ஷெமூன்றாங்கரண்டம்‌. _ [௨ 122 ஷே ௩- கரண்டமும்‌ - க-புத்தகமாக. தரறகட்டிடம்‌. ஷ்‌ ஷே. ஈ-சாண்டமு மொருபத்தகமாக, தோற்கட்டிடம்‌,|௪ |ய்உ| ௫1௪ ஷே முதீனான்குபடலிம்‌, கடுதாகக்‌... லெ ௯-ம்‌. காண்டமுசனான்காபட்லம்‌. தேரற்கட்டிடம்‌. ய்‌ மக fembavani,Premier vol. avec 101106, | broché.{«. | ௨(௬ Id. 25, vol. [க ம்‌ Id. 3°. vol. _— 090 Fembavani, 3 vol. relié.(@ | [௮ Notice sur la Poésie Tamoule, 16 இதம்‌. KR. P. Beschi, et le Tembavani, | | brochée.| (௪ லஊரீலர்கணி தம்‌. : தொற்கட்டிடம்‌. 'ல௨ மர, eR அரைக்கட்டிடம்‌! மக)

வட ர்‌ புகவை மதத்‌ பிரத தபதீதிரிகை. பில்‌, விடங்களிகி,

ஆவது னன.

[உ] அ1ப.॥௫உ] 2.1ப.]

பிசிவினைவிளக்கம்‌. கததோ்தொட்டடிக்‌ (அடர கசெடுசாட்பஞ்சாங்கம்‌. அறி [௩ சதீதியவேதாற்புதங்களின்‌சறாக்கம்‌, -- க்‌ டல ௪த்தியச பைப்பறிட்சை, அத்தேரினத்‌ இயல்பு, [த ஆதிச்சவட.., “| [௪ அலாக்கட்டிடம்‌. ௨௬ ஆதிச்சவடி., பரமார்்‌ ததகுருவின்௧தை.| ! அரைக்கட்டிடம்‌.| ன்‌ (௬ ஷே கீடு தாரிக்கட்டிடம்‌.| 1௪ பரமாரீத்‌ தகூருவின்‌ கதை. [௯ ௯| அரைச்கட்டிடம்‌ ௨௬ இலத்தினிது.்‌ தமிழிலும்‌ மெகதை, இழ ்‌. கதொசிக்கட்டிடம்‌, (ர பீசாஞ்சுெெெடுவ்சணக்கு. அன [௩ பிராஞ்சு தமிழ்‌ எளிதானபாடங்கள்‌, | அரைக்கட்டிடம்‌, | கடுதாரிக்சட்டிடம்‌, ஸி] Verbes irréguliers. _| |௪ 1௬% பாலர்‌ சுவடி. at அள்ஞான தாஷணமறுத் தல்‌, [௬ அதிசிரேஷடசபைஒமுக்கு. ட்டி புசையுதவிமசத்திரம்‌, வேதப்புரட்டலைமறுதீதல்‌. அரைக்‌... ௨. கடுதாரிக்கட்டிடம்‌, 1௬ பிரரள்சுதமிழகரரதி, தேரற்கட்டிடம்‌ (௨ |: Vocabulaire Francais-Tamoul. 1௨ |௨ அர்ச்‌.-மச்கரரியார்‌ சரித்திரம்‌, கடுதா ஒக்‌, அர்ச்‌,-வனத்துச்ெனப்பர்சரித்திரம்‌.,-- டே அர்ச்‌. -பொலிக்கார்ப்பியார்‌ சரித்திரம்‌. [ அர்ச்‌.-அஞ்ஜேச ம்மாள்‌ சரித்திரம்‌, ஜ்‌, அர்ச்‌.-செபலதியார்‌ சமித்திரம்‌, டே அர்ச்‌.-அத்தோனியார்‌ சமித்திசம்‌, _— அர்ச்‌.- இஞ்ஞாசியார்‌ சரித்திரம்‌, ரு ௨. அர்ச்‌-லவுபேஞ்சியார்‌ சமித்திரம்‌, உ.

லிவாம்‌ு. இப்புலதகங்களைட்‌ புதுவையினின்று மற்தவூக ரூக்குக்கொண்போ௫தற செலவையுஞ்சங்கத்தை பபும்பற்றிப்‌ பு. துவைக்கும்‌ மற்றகிடங்களுக்கும்வெ

'வ்வேவிலைகுதிக்சப்பட்டது. வரலர்கணிசத்தின்வில்‌ தேம்பாவணி மூன்றாங்‌ காண்டத்திற்‌ குறிக்கய்பட்டதின்பின்‌ பதிலேபந்‌ டலபொருள்‌ சேர்க்கப்பட்டமையர லதில்விலை பு

யரீத்தவேண்டியதாயிற்றென்‌ ரிக

வால்‌

கணிதம்‌,

சா

கக்‌

2

தாதிதம.

வால்ர்கணி தம்‌. இஃது அந்நியதேசத்துப்பேரதகர்சடையிலுள்ள அப்பேரஸ்தொலிக்குக்குருக்களால்‌ தியமித்தேற்பதெதி ௮] திசிரேஷ்டர்களுடைய

உத்தாரத்தின்படியே

அ௱கும்க ஹே புனகையிற்சன்மவிசரக்‌னிமர தானே யிலைச்சேர்‌ தீத

அச்சச்கூடத்திற்பதிப்பிக்கப்பட்ட அ.

ஒர்க்கா காயு சிவில்‌,

4 டிம்‌

'

sds OA

கணிதமான உலகத்தில்வழங்குகிற பற்பலஉதீ தியோகதொழில்களுக்‌ கவசரமாசையித்‌ கணிக்குமு றையையறிவ யாவர்க்கும்‌ உபயோகமாம்‌. காதைச்‌ சிறுபிரரயநதவககிக்‌ கற்தறதுணடு. னாற்‌ கற்கிறவிதத்திற்‌ டலகுறையிருக்கின்‌ றமையால்‌ அநேகவருஷிகாலம்படித்தபின்பும்‌ வேண்டியகண ககெலலாஞ்‌ சரியாய்ககூட்டவுங்கமிக்கவும்‌ டெரு

கீகவுங்கொபிக்கவும்‌ அறியார்கள்‌. ஆதலாந்கொஞ்௪

தீதுக்குள்ளே இதெல்லாத்திட்டமாய்க்கற்குமவிததீ தை இச்சிமுபுஸ்தகத்தில்‌ தெளிவிக்க அபிட்பிராய

மாயிருக்கறோம்‌. இதவாலர்களு£ரு விசேவிமாய்‌

28 ப்‌ ) ழ்‌ [5] ஸீ படிப்புப்புச்தகமாக நியமிச்சப்டட்டமையால்‌

வரலர்கணிதமென்‌ அம்டெயரிதற்குதீதகுதியா மே

கற்போர்க்கு அதிக பிரயோசனமாகழ்தக்கசதாத இதிலே தம்ழ்ச்சணககட்சரங்களையுஞ்‌ மைக்க ணக£ஈட்சரங்களையும்‌, இத்தேசத்தார்‌ கணிக்கிறவு கையடையுஞ்‌ €மைக£ணசமுறைஎயயுஞ்‌ சோத்து

வைத்தோம்‌. இதிற்‌ பின்னால்விளங்குவதுடோலே

தமிமிலக்கவட்‌. சரங்களில வழங்க பழைய முறை

பெரும்தொகைகளை க்கூட்டவுங்‌ கழிக்கவும்‌ பெரு

கவும்‌ பிரிக்கவு மிகவும்பிரயாசமூள்ளதாயிருக்கள்‌ ல்‌

முகவுரை.

சீமைமுறைக்கொதீத புதியவகை அதெல்லா மெ

ளிதாய்முடிப்பதற்கு மெத்தவுத்தகுதி்யோமே. ஆத

லாற்‌ சச்சேரியுதீ்தியோகங்கள்‌ முதலிய ஓவல்க ளில்‌ அமருகறவரிகளுக்கு இத்தமுறையையுஞ்‌

மைகீகணக்கட்சரங்களையு மறிவ அவசரமாயிரு கீகறதொழிய யாவரீக்குஞ்‌ சு௮பழமு தன்மையுமா

மே. சீமைச்கணிதமுறை தசத்துமுறை யென்று சொல்லப்படும்‌, ௮தேனெவில்‌ கடைலுவகஇத்‌ லைச்குவருமளவிதீ கணக்கட்சரங்கள்‌ ஜ்ச்மாகஃ அல்‌ ல. பத்‌ துப்பங்கதிகமாக உயர தீதபயனாம்‌. உதா ரணம்‌. ௨௨௨௨ -இரண்டாயிரத்து இருதாத்று இருபத்திரண்டு, மீளவும்‌ எகங்களிலும்‌, பத்திலு ம்‌, நாந்திஇம்‌, ஆயிரத்தில்‌ தசம்வரவர அதிக

கணக்கடசரங்கள்வரும்‌. உதாரணம்‌. ௧, ௧0,௧00,

2000), ௧0000.

௨. ப்‌ வால்ர்கணிதம்‌.

அந்தந்தப்பொருளின்‌ எண்ணிக்கை, அளவு, டைமுதலியதெல்லாஞ்‌ அருக்கமு த்‌ திட்டமுமாய்‌ திதானித்‌ துக்கணிக்க வணர! தீதுவது கணிதசாலிதி ரமாம்‌.

அப்படிகணி. ப்பதற்குச்‌ சிலஅட்சரங்களும்‌ வைகளின்‌ உச்சமிப்பானசொற்களுமுண்டு. ஆக

. லாற்‌ சொல்லாலாகிறகணிதமும்‌ அகஷரத்தாலாகற

கணிதமுமா இருவகையுண்டு.

இலக்கவக்ஷரங்களையும்‌ அதுகளைக்கொண்டு ணிக்கத்தக்க வெவ்வேறுமுறைகளையுத்‌ தெளிவிப்‌ டதே சணஃகதிகாரமாம்‌.

ஒரே வகையா பொருட்களின்‌ சேோரககையா னது அபின்‌

ந்தக்கணகளு ஒரேகணக்கட்‌ சரமானால்‌ தனிக்‌ கணக்கென்னப்டமிம்‌. உம்‌. க, ௪, ௯. பலிகணக்க கூ£ரமுள்ளஅ சேர்க்கைக்கணக்கென்று சொல்ல ப்படும்‌, உம்‌. ௧௨, ௪௫௨.

முழுமைபானடொருளைகீகாட்டே முழுவெ ண்ணெனப்படும்‌. உம்‌. ௪-ரூடாய்‌, உ-முழம்‌.௮ இிலேபங்குமாத்திரங்காட்‌டுவ.து இடையெண்‌என்‌ னும்‌ பெயர்பெறும்‌. உம்‌. ஐரூடாய்‌, வ-முழம்‌5

இன்னடொருளென்‌ குறிக்காதஇலக்கம்‌ வெ அயிலக்கமென்னப்படும்‌. உம்‌. ௬, ௪. பொருளை ககுமிக்கிறஇலககம்‌ குறிட்பிலக்கமென்‌ டேர்டெ

அம்‌. உம்‌. ௩-பழம்‌, ச௬- தாள்‌;

& முத ற்பிரிவு.

இப்போ முழுவெண்ணக்ரங்களையும்‌ ௮௪ களின்‌ உச்சரிப்பான சொற்களையும்‌ அதுகள்‌ உயர்‌ ம்தஅவரு&ற இரமச்சையுங்‌ கூட றவிதத்தையுங்‌ சா ட்டித்தருவோம்‌.

மு தற்பிரிவு.

கவலையாக வவட,

எண்ணலஎளகவ,

ந்தட்பிரிவிலடய்‌ யெகணகீகுக்கள்‌ எவ்விசகணி தங்களுக்கும்‌ மூலமரசகையால்‌ மூல்வெண்களென்ன ப்படும்‌. இதிலே முப்பத்திரண்டுிக்குட்பிறகும்‌ ற்றவிடங்களி ௮ம்‌ விரிச்சாமல்விட்ட இலக்கங்களை விரிதீ துவாக்ரும்வகை தானாய்‌ முந்தின அகளிலே விஎங்குசன்‌ தமையாற்‌ கற்போரீதாமே அஅகளை யெளிதாய்விரித்‌ துளைக்கலாம்‌.

பழையன, பூசியன. உச்சரிப்பு,

க்‌ ஒன்னு.

௨. இரண்டு,

மூன்னு,

நான்கு, நா௮. டு ஐச்அ, அஞ்ச ஆனு.

னள ஏழ்‌, எழு.

ள்‌. எட்டு,

ஒன்பது

௧௦ பத்து,

கக பதினொன்‌ அ.

எண்ணலஎவை.

பழையன. புதியன. ்‌. உச்சரிப்பு,

ி௨ ௧௨ பன்னிரண்டு. கர பதின்மூன்று. ௧௪ டதினா௮.

மடு ஈடு பதனை ந்து:

கச பதினா.

கள பதனேழு.

௧௯ பத்தொன்பது. உ௰ ௨0 இரு அ.

௨௧ ௨௧ இருபத்தொன்௮, ௨௨ ௨௨ இருபத்தாண்‌ 0. ௨௬ ௨௬ இருபத்‌ மூன்‌ ௮. 2 தல்‌ இருபத்‌ துரா௮- ௨௫ . ௨௫ இருபத்தைந்து: ௨௬ ௨௬ இருபத்தானு. ௨௭ ௨௭ இருபத்தேழு: ௨௮ இருடத்தெட்ெ ௨௯ ௨௯ இருபத்தொன்பது. ப) ௩0 முப்பது. ரக ஈக முப்பத்தொன்று ௬௨ ௬௨ முப்பத்திரண்..... ௪ல்‌ ௪0 நாற்பது...

முல 00 ஐம்பது

௬௦ அஅப

எம ௭௦ எழுபது;

௮0 எண்பது

௯௦ ௯0 தொண்ணாஅ௮.

OT 200 ஹூது,

௯௬

மழையன, புதியன.

௧0௧ 80௨. கண ௧௧0 ககக ௧௨0 ௧௬0

முதற்பிரிவு:

உச்சரிப்பு.

நூற்றுறான்று.

நூற்மிரண்டு.

நாற்றுமூன்று...

காற்துட்டத்‌ த.

_நாற்றுட்டஇனொன்‌ ௮...

நூற்றிருபது:

நூற்றுமுட்ப து...

இருதா ௮.

இராஅற்அட்பத்துஃ

முத்தூது.

தானூறு.

ஐஞஅ ௮.

அறுநூறு,

எழுநா.

எண்ணாறு.

தொளாயிரம்‌, தொள்ளாயிர யிரம்‌. ம்‌.

ஆயிரத்தொன் அ.

ஆயிரத்திரண்டு.

ஆயிரத்‌ துமூன்‌ ஹு...

ஆயிஎதஅப்பத்‌ த...

ஆயிரத்தொரு நாறு.

ஆயிரதீதொருநாற்றொன்‌ அ.

ஆயிரத்தொரு நா ற்றிரண...

ஆயிரத்தொரு பா ந்தப்பத்‌

ஆமீரத்தறாகாஅஃ [அஃ

ஆயிரத்‌ தழு தாவி

பழையன,

௬௯௭ உத்‌ உதக உத ' உதா

புதியன. ௧௯00 ௨.000 ௨.00௧ ௨0௧0 ௨௧00 ௨௨.00 ௬00 ௬000 ௪000 000 ௬000 ௭000 ௮000 ௯000. ௧000௦ ௧௧000 ௨.0090 ௬0000 ௪0000 (௫0000 ௬0000 ௪0000 ௮/0000 ௯0000 ௧00000 ௧0000௧ ௧0000௨ ௧0000௬

எண்ணால்‌ வ.

உச்சரிப்பு. ஆயிரதீதத்தொளாமிரட்‌. இரண்டாயிரம்‌. இரண்டாயிரதீதொன்று..., இரண்டாயிரத்‌ துப்ப தீது., இரண்டா மிரத்தொறாநாறு. இரண்டாயிரதீதிரு நூறு. இரண்டாயிரத்து முத்நூ மூவாயிரம்‌. [ அ... நாலாயிரம்‌. ஐயாயிரம்‌. ஆருயிசம்‌, ஏழாயிரம்‌, எண்ணாயிரம்‌, ஒன்டதினாயிரம்‌, டதினாயிரம்‌. டசினோராயிரம்‌., இருடதினாயிரம்‌. முப்பதினாயிரம்‌, தாற்பதினாயிம்‌. ஐம்பதினாயிரம்‌. அஅடதனாயிரம்‌. எழுபதினாயிரம்‌. எண்ப தினாயிரம்‌. தொ ஹாராயிசம்‌. அறாயிரம்‌,அல்ல அஇலகூஷம்‌, அறாயிரதீதொன்‌ அ. தூ முயிரத்இரண்டு. அணாயிரத்தமூன்‌ Dive

பழையன. புதியன. ஈதல்‌ ௧000௧0 ராத௨ மு ௧000௨0 ரதா ௧00௧00 தாக ௧00௧05 ௱ஈத௨௱ ௧00௨00 உ௱த ௨00000 நாத ௬00000 ளத ௪00000 டாத (௫00000 சூத ௯00000 எர்த்‌ ௪00000 ௮௱த ௮00000 காத ௯00000 மத ௧000000 மாதக்‌ ௧00000௧ உ௰௱த ௨000000 ௱௱த ௧0000000 மேற்காட்டி

முத ற்பிரிவு.

உச்சரிட்பு. நாழாயிரதீதுட்டத்‌ அ.

நூ மாயிரத்திருப.து.... நாறாயிர த்தொரு நா. [அஃ நாறாயிரத்தொரு அாற்றொன்‌ நூறாயிரத்திரு நா... இருஅறாயிரம்‌. மும்கூறாமிரம்‌. தானூறாயிரம்‌.

. ஐஞ்அறாயிரம்‌.

அறுநூறாயிசம்‌. எழுஅறாயிரம்‌. எண்ணூராயிரம்‌. தொளாயிரவாயிரம்‌. [ம்‌ டதீ.து நூறாயிரம்‌, டத்‌.துலகூஃ டத்‌ தலகூஜத்தொன்‌ ௮... இருப துல-ஷம்‌. நூஹு நூறாயிரம்‌,அல்லத தா நிலக்ூஷம்‌,அல்லககோடி.

எண்ணலளவையில்‌ விளங்குகிற

துபோலே இமைமுறைக்கொத்ததாகிய புதியமு

றையிற்‌

டை அவக்கத்‌ தலைக்குவருமளவில்‌ அத்தறீ

தகீசணக்கட்சரம்‌ பத தப்டங்‌ கதிகமாகுகின்‌ றத: இதுவே இரத்தத்திலும்‌ இலக்கங்கள்‌ படெறாகுகிற முறையா யிருக்கிறதுமல்‌ றி அதுகள்‌ டெருகுகிற அத்த ததக்கணக்கட்ச ரவரிசைக்கும்‌ விசேஷிபேரு முண்டு. இதஇப்போ துசாட்டப்படும்‌ எண்ணி

டத்திலேவிளங்கும்‌:

ய்‌ a

வகைஃ்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்கக க்வி

எண்ணிடம,

தமிழ்‌, அர்த்தம்‌, பிராஞ்சு, இங்லிஷ்‌,

ஏகம்‌, ஒன்று, Unités, Units.

தசம்‌, பத்து, Dixaines, Tens.

சதம்‌, நறு, Centaines, Hundreds.

சகத்திரம்‌, ஆயிரம்‌, Mille, Thousands.

அயுதம்‌, பதினாயிரம்‌, Dixaines de mille, Tens of thou-

ந்‌ றாயிரம்‌ ப்‌ ° sands,

தியுதம்‌, |, Centaines de mille, Hundreds of லலத, thousands.

பிரயுதம்‌, பத்‌ திலகூஉம்‌, Millions, Millions,

கோடி, அநாறிலகூஷம்‌ Dixaines de millions, Tens of milli-

ons.

ஏகம்‌ பதவ. டின்‌

தீசம்‌ இவன்‌ னல்‌

சதம்‌ இட்‌ பட்டைப்‌

சக்‌ த்திரம்‌ ௮௦௮௮-௮

அயுதம்‌ னு

தியுதம்‌ ee i

பிரயுதம்‌ (1 கக

கோட ப்‌

இந்தஎண்ணிடத்தில்‌ ஒன்றென்பது ஏகத்‌ அவரி சையிலொன்றாகவும்‌, தசத்‌ துவரிசையிற்‌ த்தாசவு ம்‌, சதத்‌ அவரிசையில்‌ தூழுகவும்‌, சசத்திரத்து வரி சையில ஆயிர மாகவும்‌, அயுதவரிசையிற்‌ பதினாயிர மாகவும்‌, இட்டடி ரம்மாய்ப்‌ பத்‌ அப்பங்க கமா ய்ப்டெருகுகிறதைக்காணக. அஅக்குப்பதிலாய்‌ ட்மிவைத்தால்‌ எட்டு, ண்பது, எண்ணாது, எண்‌ ணாயிரமுதலிய இரமமா கப்பெருகும்‌. இவ்வண்ண மே மற்றக்கணக்கட்சர ங்களையுங்‌ கூட்டிக்சேர்க கலாம்‌. உதாரணம்‌.

ல்‌ முதற்பிரிவு.

ஏகம்‌ டந்த OE Fe] தீசம்‌ ம்‌ 2ஜடீகக GO % டிருடூ டீ சதம்‌ இடு ரம்ப சகத்திரம்‌ நகுக ஒர 99S அயுதம்‌ இடரும்‌ மடி தியுதம்‌ KS ஒட மீ பிரயுதம்‌ க்‌ da கோடி கு 5:

ஷஜஷே.உதாரணச்‌இற்‌ சொல்லியிருக்கிற ஏகம்‌, த௪ ம்‌, சதம்‌, சகத்திரம்‌, அயுதம்‌, நியுதம்‌, பிரயுதம்‌, கோடிஎன்பவைகைப்போலே ஒன்றுக்கொன்று பத்‌ துப்பங்கதிகமாய்ப்‌ பெருகுகின்ற சசகோடி, சதகோடி, அர்ப்புதம்‌, நியர்ப்புதம்‌, கரீவம்‌, மகா கரீவம்‌, பதுமம்‌, மகாபதுமம்‌, சங்கம்‌, மகாசங்க ம்‌, கோணி, மகாகோணி,ஃத, மகாகதி, சோம்‌, மகாசோபம்‌, பரார்த்தம்‌, சாகரம்‌, பரதம்‌, ௮9 [5] 9 ப்‌ சதயம்‌, அச்தியந்தம்‌, அதத்தம்‌, பூரி, மகாபூரி, அப்பிரமேயம்‌, அ.அலம்‌, அகம்மியம்‌, அவ்வியதீ தம்‌ என்பவை பேற்சொல்லியவைகளோடே முப்‌ பதீதாறு எண்ணிடங்களென்றுஞ்‌ சங்யொல்தா ன்ங்களென்றும்‌ பெயர்பெறும்‌. ௮துகளின்‌ விவர ஞ்‌ தாகராதியின்‌ டொருளகரா தியில்‌ ண்வகுப்‌ என்‌ இறசொல்லிட தீதிலே காணலாம்‌. ல்‌ து. 09) கலனை எண்ணிடத்தைச்சேர்‌ நத விவரங்கள்‌. எண்ணிடங்களில்‌ விளங்குறெதுடோலே ஏகதீ அக்கு ஒரேோகணக்கட்சரமும்‌ , தசத்‌ துக்கு இரண்‌ டும்‌, சதத்‌அக்குமூன்‌ அம்‌, ஏகத்திரத்‌ துக்கு நாலு

எண்ண லளவை. யக

ம்‌, அயுததீ அக்கு ஐஃ& அம்‌, நியுதத்‌ தக்கு ஆ௮ம்‌, பி சயுததீஅக்கு எழும்‌, கொடிக்கு எட்டும்‌, இஅமுத லானஅரம்மாய்‌ இலக்கவட்சரங்கள்‌ இஃரித துவ ரும்‌:

உ-வ அ. அநேக இல்க்சதீதட்சரங்கள்‌ சோத தகணக்‌ லே கடைஅவக்கித்‌ தலைக்குவருமளவில்மு தல்‌அடசரம்‌ ஏகமாகவும்‌, இரண்டாம்‌௮அட்சரத்‌ சமா கவும்‌, மூன்றாம்‌ ௮ட்சரஞ்சதமாகவும்‌ உதாரலா ம்‌௮ட்சரஞ்சகத்திரமாகவும்‌, ஐக்சாம்‌௮ட்சரம்‌௮ _யுதமாகவும்‌, ஆறாம்‌ அட்சரம்‌ நயுசமாகவும்‌, ஏமா ம்‌ அட்சரம்‌ பிரயுதமாகவும்‌, எட்டாம்‌ அட்சரம்‌ கோடியாகவுமிருக்குமென்றமிஈ. ஆதலால்‌ ஷே ண்ணிடங்களில்‌-௬௭-என்னும்‌ இரண்டு அட்சரம்‌ களில்‌-௭-ஏகமும்‌ - - தீசமுமிருக்க அஅடத்தே மென்று உச்சரிக்கப்படும்‌. ௧௮௪.௮ - என்பதில்‌ - அ-எஎமும்‌-௪-தசமும்‌- ௮- சதமும்‌ - -சகதீதிர மூமாகிய - தா௮கணக்கட்சரங்களிருஃக ஒராயிர தீது எண்ணாற்று சாற்டத்தெட்டென்‌ அுச்சரி£கப்‌ படும்‌. ௮௨௬௪௧௨௮௭௬௨ - என்பதில்‌ எட்டுக்கணச்க ட்சாங்களிருக்க ட்டுக்கோடியே இருடதீ மூன்‌ சித்‌ தப்டலீனி ராயமிரத்து எண்‌்ணாந் துப ச்திாண்டு எனட்படும்‌.

௬-வது. பெரியகணக்குக்களை அதிகஎளிதரய்வா இக்கத்தக்கதாகல்‌ கடைஇ. துவ,இக4 கணகஃகட்சாங்க ளை மூன்‌ அன்னாய்‌ ஒருவாற்பள்ளியைஃகொண் தச்முஞ்‌ சத மும்‌; இரண்டால்வருப்பிலே சகல்‌ திர ஓூம்‌ ௮யுதமுமதியுதமுமிருக்கும்‌. கணகீஃட்சரமு கள்‌ ஏழுக்குக்குறைவாயிருந்தால்‌ ஒரேவோற்புள்லி

(0௨ முதற்பிரிவு.

மாதீதிரம்வரும்‌. உம்‌. ௧௯,௬௯௮ டத்தொன்ப தனாயிரதீது முந்தூற்றுத்‌ தொண்ணாழ்றெட்‌. ௮௬௮,௧0௮. எண்ணூற்அ அறுபத்தெண்ணாயிர த்து ஒருதாந்றெட்டு,

மநூழுயிரம்வராக்கும்‌ இப்பொது சொன்னமு றை தமிழிலஓம்‌ பிராஞ்சிலும்‌ இங்கிலீசி ௮ம்டொ ரும்‌அம்‌. ஆனால்‌ இதைவிடப்‌ டெரிதரனகணக்குக்க சை மொழிடெயர்ககிறதி ஓம்‌ வாற்புள்ளியா ந்பிரிக இறதி லஞ்‌ சிலவிதீதியா சமுண்டு. அதேதென்றாற்‌ பிராஞ்சுகணிதத்தில்‌ எத்தனைகணக்கட்சரங்கள்‌ கூ டவத்தா மதுகளை மூன்‌ அமூண்றாக வாற்புள்ளி யாற்‌ பிரிக்கிற துமுறை. ஏனெனில்‌ பUnités, Mille, Millions, Billions, Trillions,Quatrillions, Quin- tillions என்‌ பவைகளிலொவ்வென்‌ அக்கு ஏகம்‌,த சம்‌,சதமாகிற மூல்றுகணக்கட்ச ரங்களை வைக றெ ' இண்டு, தமிழிலேயோவென்றால்‌உச்சரிப்புஇலக்க தீதட்சரங்களைப்‌ பிரிககிறவகையோடே பொருத்‌ தும்படி.கீரு ஆறுக்குமேநீபட்ட எணக்கட்சரங்க ள்‌ கூடிவரும்போது கடை. அவக கித்தலேக்குவரும்‌ ளவில்‌ முதல்மூன்‌ றட்‌சரங்களையும்‌ பின்‌ அமிரண்‌ முறை ஈரிரண்டெட்சரங்களையும்‌ அப்படி. கிரம மாய்‌ மூன்றாகவும்‌ ஈரிரணடாகவும்‌ வாற்புள்ளியர ற்‌ பிரிட்பதுமுறை. உம்‌.

௫௪,௨௪,௯௮௨ - என்பது ஜம்பதீதுதாலில கூ£தீது இருபத்தேமாயிரதீதுதீ தொளாயிரத்‌ தெ ண்டத்தரண்டு என்றுச்‌ சரிக்கட்படும்‌.

அளக, உ௮;௫௪,௫௪௯,௬௭,௭௧,௪ட௫௧, ௪௨,௩௧௪,௫௪௮

என்பது எண்ணாற்று அனபத்தொருகோடி கோடாகோடியே இருபத்தெட்டிலகூஷத்து முப்‌

எண்ண லள வை. யர

பததுநாலாயிரத்து ஐஞ்‌. நூற்று தாந்பத்தொன்ப து கோடாகோடியே அறுபத்தேழிலட்சத்‌து முபத்தெ ர்ராயிரதீது தா அூற்றைம்பத்தொருகோ டியே தாற்பத்திரண்டிலக்ஷத்‌ து முப்பத்‌ தா லாயிரதீது ஐஞுதத்௮தாத்பத்தெட்டு என்று சரிககப்பமிம்‌, இப்படி ஏகங்களுச்கும்‌, கோடி களுக்கும்‌, கோட கோடி களுஎகும்‌, கோடிகே டாகோடி முதலிய இலகீகங்களி லொவ்ஷொன்றுக்‌

ம்‌ மூன்றாகவும்‌ ஈரிரண்டாகவும்‌ வாற்பூள்ளியாற்‌ பிரித்திருக்கிற ஏழுகணக்கட்ச£ங்கள்‌ வருகிற தமு றை அப்படிப்பிரிப்ட தினால துகளை பெண்‌ ணிஉ ச்சரிப்டதெளி அ: அப்படிகணக்கட்சரங்களை வா ற்புள்‌ “னியா ற்பிரிக்கும்ள வில்‌ தீலைட்பிரிவிலேஒரிரண்‌ டுஃணக்கட்சரங்கள்‌ சிலலிசைகுதைத்‌திருக்கலாம்‌. உம்‌. ௪, ௮௨, ௪௫, ௧௫௮) நா௮மோடியே எண ரில தம்‌ தாற்பதீதையாயிரதீ தொரு தூ ந்றைம்பத்தெட்டு,

௪-வது. சன்னம்‌ அல்லது 201௦0 (0) என்னுங்‌

. சணக்கட்சரதந தானாம்‌ஒன்‌ அம்பெறா அ. ஆமினும்‌

து தனக்குப்பின்‌ சேரர்‌ திருக்குங்‌ கணகட்சரங்க ப்பத்‌ தவிசை திகரிக்கட்பண்‌ ணும்‌. மேலம்‌, சின்னம்‌ அதேகங்கூடவத்தால்‌அதுகளிருக்கிற அதீ தனைக்குப்பித்தினகணக்கட் சரங்கள்‌ உயரும்‌. உம்‌. ஒன்ன, உடு இருபத்தைத்‌து. ௧0 பத்து, ௨௫0 இருநூற்றைம்பது. ௧00 நான, ௨௫00 ஈராயிரத்தைஞ அறு. மீளவும்‌ இடையெணகளிற்‌ சன்னமான து தன க்குமுன்னேயிருக்குங்‌ சணக்கட் சரங்களை பேட்ட

சமமாகக்‌ குறையப்பண்ணும்‌. உம்‌, 0) 0௧, நூற்றி

B

முசற்பிரிவு. | லொன்று. 0, 00௪, ஆயிரதீதில்தா ௮. 0, 0௧0, ஆயி ரதீதிற்பத்துஎனவரும்‌.

டு-வது. ஒருசணக்கிற்‌ சுன்னஞ்சேர்‌ தீ.துவருகிற போத அஅபின்னேயிருக்கற கணக்டட்சரங்களை அதிகரிக்கட்பண்ணுமொழ்யத்‌ தானத்‌ தானிருக்க றவரிசைப்‌ பேரும்‌ உச்சரிக்கப்படா த. உம்‌, ௧05 ௫0௪; ௬0௪௫3 ௭0௫௭௯; ௬0௨௫௭௮ - என்னங்க ணகஞாகளிற்‌ சன்னமான அ: முதலில- ஏசமாகவும்‌,இ ரண்டாவதில்‌-சசமாகவும்‌, மூன்றாவதில்‌-சதமா கவு ம்‌,சாலாவதல - எகதீதிரமாகவும்‌, அஞுசாவதில்‌- தமாகவும்வதீதமையால நீத்க்கண குகளில்‌அவை களும்‌ அவைகளிலிருக்கற அத்த தீதவரிசையின்பே ரும்‌ உச்சரிக்கப்படாது ஆதலாற்பத்து, அஞுஅா நீறுநாலு, ஆறாயிரத்துநாற்பத்தைத்‌ அ, முபதினா யிரதீஅ ஐஸ்‌ தூற்றெமு பத்தொன்பது, அறுநூறி நீராயிரத்து ஐ: ்‌ நூற்‌ றெழுபதீதெட்மஎனவரும்‌. அதேக்சின்னங்கூடவத்‌, லும்‌ அவவிதமேயாம்‌. ஆதலால்‌ ௬00,00௨, அமுூறாயிரத்‌ திரண்டு, ௪0,000எழுபதினாயிரம்‌ வரும்‌.

௬-வது ஓரசணக்கைச்‌ சரியாய்‌ எழுத௨ம்வாசிக கவும்‌ என்னசெய்யவேண்டியதெல்‌ றால அதிலே சேர்ந்த ஏகம்‌, தசம்‌, சதம்‌, முத லியலைகளை கீகவ னித மேலான ஈணக்கட்சரங்வளை மூத்தஎழுதவு ம்வாசிக்சவுல்வேண்டும்‌, உம்‌. ௧௫; ௪௬௬3௨௭௫௪௮3 டதினைத்‌து, தானூற்ஓமுப்பத்தானு, ஈராயிரத்து எழு நூற்று தாற்டதீ்தெட்டு.

௭-வது. ஓரீசணக்கினிடையில்‌ ஏகம்‌, தசம்‌, சத முதவலியவைகளில யாதொன்‌ நில்லாதாகில்‌ அதினிட மாகசசுன்னம்வரவேண்டியது உம்‌. ௧0௬. நூற்‌ (௮. ௭0௨௫. எமாயிரதீதிஇறுடத்தைத அ.

எண்ணலளவை .

டு

சீமைக்கணக்கட்‌ சரங்கள்வருமாறு.

இரையிலக்கம்‌

க்கம்‌, வழஃல, துடபலமை, பிரஞ்சு,

உட 80680௬

| 11 111 IV

உச்சரிப்பு,

Un Deux

- Trois

Quatre Cinq

Six

Sept

Huit

Neuf

Dix

Onze

Douze Treize Quatorze Quinze Seize Dix-sept Dix-huit Dix-neuf Vingt Vingt et un Vingt-deux Wingt-trois Vingt-quatre Trente Quarante Cinquante Soixante Soixante et dix

. Quatre-vingts

ஓஃூலீஷ்‌,

One

Two

Three

Four

Five

SIX

Seven Eight

Nine

Ten

Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four.. Thirty Forty

Fifty Sixty Seventy Eighty

Quatre-vingt-dix Ninety

Cent

Deux cents Trois cents Quatre cents Cinq cents

One hundred Two hundred Three hundred Four hundred Five hundred

சு ௨-ம்‌. பிரிவு.

௬00 600 0 Six cents Six hundred ௭00 709 DCC. Sept cents Seven hundred ௮00 800 DCCC Huit cents Eight hundred ௯00 900 0 Neuf cents Nine hunared ௧000 000 M Mille One thousand...

இதிலே விளங்குகிற துபோ லே தடிமிலககப்ப யவகை சீமைவகைக்கு முழுதுலொத்ததாயிருக்க ன்றது. ஆசலாலிதை யிவ்வளவு விரிக்துக்காட்டின அபோ தம்‌. விரிகீகாமல்விட்_தெல்லா நீ தானாய்‌ முத்தின எண்ணலளவையிலே தெரியலாமே, : பிரதானமான கணிதவகையேதெனிந்‌ கூட்ட ல்‌, கழித்தல்‌, பெருக்கல்‌, கொடுத்தல்‌ , இமீதான்ஞு மாம்‌. ௨ம்‌. பிரிவு. ௮; உட்டபட கூட்டுக்கண கஞ்‌. Aiton. பலசணக்குகளை ஒன்முகக்கணித்‌ துச்‌ கூட்டுவலு கூட்ு்க்கணக்கென்ன ப்படும்‌. அதினா ௮ண்டாகி கணக்குத்தெகை ௦௨) என்னப்டடிம்‌, இச ண்கெணக்கிடையிலே -- இக்குமி உம்‌ அல்லது கூடஎன்‌ பதற்கும்‌;=இதஅதொகசைஇன்னதென்ப ற்கும்‌ அடையாளமாம்‌. அல்லது இவவிருகுறியும்‌ உம்‌-என்பதற்குமடையாளமாகும்‌. உதாரணம்‌. உச்சரிப்பு, ௧௫௨ ஒன்றம்‌ஒன்‌ அும்‌- இரண்டு. இரண்டுமிரண்டும்‌ - நாலு. = மிர்‌ மூன்றும்‌ மூன்றும்‌- ஆ... ௬௯ ௧00 தொண்ணாற்‌ ஜொன்பறு | ம்‌ஒன்றும்‌- நா.

கூட்கெசணக்கு.

கூட்டலசழித்தலின்வாய்பாடு,

[௧௫ 1௪௬] ௯௪ [௧௮ [2௯]

[க | | | | | | 1 | [சப |உ[௯| ௪|[6]ச]ல]|௮|[க௯ ரகக உ[௯]|௪|[0|ச௬|எ |) | #0 [+s [sf அரா கனா சரண்‌ [ட]/௬/௭]௮]௯ [௪0] 1௧௨ [௪௩ [௧௪] NESSES ETAT: |௬|௭[௮| ௯௬|௧01௧௧]/௪௨1௪௩]2௪]2௫1ஈ௯[ [௮1௯] 0] [உல] ௪௪] கடு | ௪௬௪௪ | ம்‌ | ௧௬ [௧௪ | ௨௫] 7௬ | ௭௭ [ச ௮| 202 [௪௨] ௧௨ |

[௧௬ | ௧௭ | ஈ௮] ௧௬ |உ 0]

ரகா டல தொராக்கவேண்டி இரண்செணக்குஃளில ஒன்றைஇரட்டைக்கோ டு சேர நதடககத்து வரிசையிஇம்‌, மற்றொன்றை இரட்டைக்கோடுசேர த்த மேற்புறதீ து வரிசையி ஓநீதேடி. அவ்விரண்டுக்கும்‌ நேரான (றையிலே தொகைகாணலாம்‌. உதாரணம்‌.

ஷி! ரர்‌ அம்மை. ie

= கவி.

பின்னும்‌ இத்தோடே கழிககும்வகையேதெனி

ல்‌ இத்தவாய்டாட்டிலே ஒருதொகைபார்தீது

இன்றைக்கு நேரான மேற்பறத்‌ இவரிசைக்சணக்‌ கைக்கழிதீதால்‌ கட அறைக்குேரான பக்கத்‌ தவி ரிசைக்கணக்கே மிச்சமாகும்‌. உதாரணம்‌

கு. ௧0.

க்கச்‌ ரீ. == ௯.

இத்தவாய்டாட்டைக்கொண்டு அந்தந்தக்‌ கண க்குகளைக்கூட்டவுங்‌ கழிக்கவும்‌ பமகுவதவசரம்‌.

௨-ம்‌. பிரிவு. இவ்விதசி௮ுகணக்கு வருறெபோதெல்லாம்‌ இவவ கையாய்க்கூட்டுகிற துங்‌ கழிக்கற தமெளி த.

டெரியகணக்குகள்‌ வருகிற போதோ வெனில்‌ அகளைக்கூட்‌_தீதக்கவகையாவ து : கூட்டவேண்‌ டயகணக்குகளை ஒன்மின்‌€ம்‌ ஒன்றை எழுவது முறை. ஆனால்‌ அவைகளில்‌ ஏகத்தின்‌கீந்‌ ஏஃமும்‌; தசதீஇன்€ம்‌ தசமும்‌, சதத்துவ்‌ ம்‌ சத முமுதலிய கிரமமாய்‌எழுதவேண்டும்‌. அதன்பின்‌ மே கோ போட்டி ஏஃத்‌.துவரிசையிலள்ள கணக்குகளை கூட்டி அதின்தொகையை அத்தவரிசையித்கோ ட்டின்‌மேஎமுகவும்‌. பின்புதச த்‌ தவரிசை முதலி வரிசைகளிலுள்ள அத்தத்தக்சணக்குகளை யப்ப டியேகூட்டி. வதி யெமுதவேண் டிம்‌. உதாரணம்‌.

ப்‌ இப்டடி.௮.தீத.நீசக்சணக்குக 9-9-3 ளை ஒன்‌ றின்சழ ஒன்றைச்ச

சியாயெழுதினபன்பு £மே

௨௧ ௪௫ கோமிடேட்மி எகதீதுலரி

௨௫௬௧ சையைக்‌ கூட்ட தீதிவககவு

௬௯௨௪ ம்‌.எப்படியெனில்‌. மூன்று

தொகை, ௫௬௯௮. ப்‌ ஒன்றும்‌ - + சா லிம்நா

அம்‌ - ௮; ஆகையால்‌ அவவரிசையிற்‌ கோட்டின்‌ மே-௮-எழுதவும்‌, அதன்பின்‌ தசத்‌ துவரிசையில்‌ தா௮ம்மூன்‌ அம்‌ - ௭, இரண்டும்‌ - -௯ என்‌ அம்‌, சதத்‌ துவரிசையில்‌ ஒன்றும்‌ இரண்டும்‌ -௬, மூன்‌ அஃ மூன்றும்‌-௬ என்னும்‌; சகத்திர த்‌ தவரி சையில இரண்டும்‌ மூன்றும்‌- ௫- என்அம்‌, அத்தி ன்வரிசையின்‌8மே எழுதவும்வேண்டும்‌.

கூட்கேகண க்கு, ர்க

ஆனால்‌ அப்படி அந்த ந்தவரிசையைக்‌ கூட்டம்‌ எவில்‌ யாதொன்றின்தொகை பத்து இருபது மு ப்டதுமுதலான தசந்களுக்குமேல்‌ உபர்‌ ந்தால்‌ அகளுக்குமிஞ்சினதை அந்தத்தவரிலசயிற்‌ கோட்‌ டன்கீழேசழுதி மீதிடானதசங்களை அடுத்தவரிசை யோகெட்டவேண்டும்‌. தசமாதீதிரமானாற்‌ சுன்‌ னம்‌எழுதித்‌ தசதீ.துக்கணக்கு௮ததவரிசையோடு கூட்டவும்‌. இருக்கிறவரிசைகளை யெலலா தீ தொஞு தீதபின்னர்‌ யாதோர்‌ தசம்மீ தியானால அதையுங்கூ டப்‌ பின்னக்ஷரமாக எழுதக்கடலீரீகள்‌. கூட்‌ இிறஎ தீதவரிசையிலஞ்‌ சுன்னமிருத்தால்‌ அகிஃலா ததுபோலேவிட்டு மற்றக்சணக்குகனைக்‌ கூட்ட

வேண்டியது. உதாரணம்‌:

வற்ற ல்‌ இதைக்கூட்டும்‌ வசையாவது? எட தவரிசையில எட்டும்ஐந தம்‌- டயட நத்தை மற்‌ கட்‌ லக . கர-டதில்‌ மூன்றுமிரண்டுட்‌ -௨௫- ௧௯௨௪0 ஆகையால்‌ அதிலே௮த்தவரிசையி நீ கோட்டஉன்‌€மே - ி- எழுதி ஒன்றுஅடுத்த சத துவரிசையோடேகூ ட்டி ஒன்‌ அம்‌ ஒன்‌ அம்‌ - ௨, இரண்டும்‌ இரண்டும்‌-௪,ஆகையால -௪- அத்‌ தவரிசையின்கீழே எழுதவும்‌, பின்னுஞ்‌ சததீதவரி சையில்‌ எட்டும்‌ எழும்‌-௧௫, டதினை ந்தும்‌ எழும்‌- ௨௨;ஆகையாற்8ழே - ௨-எழுதி மீதி தசம - ௨-அடித்த சகதீதிரவரிசையோடேகூட்டி இரண்‌ டும்‌ ஒன்பதும்‌-௧௧, டதனெ ன்றும்‌ எட்டம்‌-2 ௬, கடைசவரிசையாகையால்‌- ௧௯ - எழுதவுங்கட வீர்க ள்‌. இப்படி எத்தனை சணக்குகளைக்‌ கூட்டவேண்‌ டியிரு தீதா இஞ்‌ சமைவிதமாகி .பஇவவிதமாய்மிக வஞ்சுருக்சமும்‌ எளிதுமாய்க்கூட்ட லாம்‌.

உ௰ உ-ம்‌. பிரிவு. கூட்கெகணககுப்பரிட்சை.

கூட்‌ உனகணக்டிற்‌ பிமைவத்த2தா இல்லையோ வென்றுசோ திக்க முதலாவ து மேலே துவகதகக்‌ 8 மேவா அற்தத்தவரிசையைச கூட்டத்‌ தொகையெ முதினபின்பு €மேதுவ?தி மேோலபோசக்கூட்‌ ஒத்ததொகையகப்பமுமோவென்று சோதிக்கலா ம்‌. ௨-வது. கண்ட தொகைக்குக்கோடுபோட்டிக்‌ டைப்புறந்துவக்‌கி அந ந்தவரிசைதொருத்து அத்‌ தின்சீம்‌ அதஇின்தனித்தொகையின்‌ ஏகங்களையும்‌, அடித்தவரிசையின்‌ ழ்‌ மீதிபானதசங்களையும்‌ எழு இக்கூட்டினாற்காணுந்தொகை முத்நதின்தொகைக்‌ குஒத்ததாகவேண்டும்‌. இரண்டா நீிதொகையபையெ முதாமலும்‌ அதுசரியோ அல்லவோ வென்‌ விள ங்கும்‌: உதா ரணம்‌.

எள ௬௫௮ | ௯௫௪௮ உண்க | டஇ௩0௨ ௮௮0௪ | ௭௫௬ ௨௭௬௨ | ௭௫௬௪௫௪ தொகை, ௨௧௨0௫௪ ௨௮௦௯௫௮ பம்ட்சை, , 5௮9/0 ௮௪ ௨௭௭௮௭ ௬௧௨ ரல்‌ சண பரணை, உம,தொகை, ௨௧௨0௪

தமிழ்கீகூட்கேகண க்குவகை. இத்தேசத்‌ துமுறையாய்ச்‌ கூட்கிறவகை யே தெனில்‌ தலைலுவஃகிக்கடைக்குவந்து கூட்டுகிறமு மையாம்‌. ஆதலால்‌ ஆயிரங்களிரு நதாலமுன்னே மிரங்களையும்‌ ப்றகுநூ களையும்‌, பின்புதசங்க ளை

கூட்கொசண கனு. ௨௧ யும்‌ ஏகங்களையுங்கூட்டித்‌ தனித்தனியாக வெழுதி 1 பின்னும்‌ அதுகளையெல்லாங்கூட்டித்‌ தொகை யாக்குவார்கள்‌, ஆதலால்‌ ந்தவகை இகவிரிவு மிர ட்டிப்பானவருச்சமுமாயிருக்கிறதல்லாதே பிமை வருகிற துக்கு அதிகஇடமு வதீதபிழையைக்கண்‌ பிடிக்க அதிகபிரயாசமுமிருக்கும்‌. உம்‌.

இத்தேசத்துமுறை, |. ஒமைருை,

௨௯௫௪ மட ௨௫௪௧௫ டககா௱ாஉ௰௫ ௯௬௨௪

சாம ௧௪௬௮

௮௪௬ ௮௪ ௬௫

௭௯ ௨காஃ-ாஉ௰-௨உ ணி டை லவ்‌

சே உய ௪௨ | ஆ. நம்‌ பிரி வு.

கழிப்புக்கணக்கு. S௦ustraction.

ஓர்சணக்கை அதிகபெரிதான மற்றோரகணக்‌இி ன்‌ கழிப்பதே கழிட்புக்கணககென்னப்படு ம்‌, கமிட்‌ பானபின்பு மீதியான.து(7006) ஈயிஃசம்‌ அல்லத நிலுவை அல்லது நீக்குஎன்‌அ சொல்லப்‌ படும்‌. சழிட்பக்கணகதில்‌-- இக்குறி இல்‌என்பதறீ சூம்‌; இ. ;டோகவெள்பசந்கு மூடையாள மாம்‌, கழா ரணம்‌.

உச்சரிப்பு ஓட... சுகு இரண்டில்‌ ஒன்முடோக = ௬-- ௧௨ மூன்றில்‌ ஒன்றுபோக - ௨.

வனக துவயை

இத்லெசபாஷையில்‌ subsiraction. * remainder.

வவைகைய

வான கடைய வைளய.

௨௨ | ௬.ம்‌. பிரிவு. ௪0 --௨0-௩௨0 நாந்பதில்‌தருபதயோக - ௨0. இடு -- ௫௫) ஐஃபத்தைந்தில்ஐந்‌.துபோக ௫0, ௧00 ௧= ௯௯ நூற்றில்‌ ஒன்றுபோக - தனிக்கணக்குகளைல்‌ சழிப்பதற்கு- எம்‌ டக்கதீ திலுள்ள வாய்பராட்டைக்கொண்டி ௮ப்பியாசமா கலம்‌. சேரீச்கைக்கண கீகுகளா இய இரண்டுசணக்குகளை ஒர றினின்‌ று எறைக்‌ கழிக்கும்வகை யேதெனி ற்‌ கூட்டீக்கணக்றாக்கு சொன்னபிரகாரமாய்‌ கத்தின்‌8ம்‌ ஏகமும்‌, தசதீதில்‌ ழ்‌ தசமும்‌ முதலா னவரிசையாக அதிகபெரிதானசணக்கின்‌£ழ்‌ கழிக்‌ கவேண்டியகணக்கை யெழுதவும்‌, அதன்பின்‌ & மேகோடபோட்டுி எகதீ தவரிசை தவக்திக்‌ மே யிறாக்கிறஅந்தத்த இலச்கத்தட்சரத்தை அத்தற்கு தேராய்பேலெயிருக்கிறஇலக்கத்தட்சரத்‌ தினின்‌ கழித்து மிச்சத்தை அதின்‌ கீமே யழுதவும்வேண்டு ம்‌. உதாரணம்‌. இதில ஏகத்து வரிசையி ௪௬௫ லேதுவக்கி ஐத்தில-௩-போக-௨, ௨௫௬ ஆறில்‌-௫- டோக- ௧, நாலில்‌-௨- மிச்சம.௨*௨ போக-௨. என்‌ அஎழுதவேண் மும்‌. ஆமா ஏகத்தச்முசலியவரிசையிஇள்ள மேலில ககவட்சரத்தைவிடக்‌ £மிலக்கவட்சரம்‌ அதிகடெரி ஜாயிருந்தால்‌ மேலிலக்கவடசரதீ தக்கு ஒருதசம்‌ கூட்டி அதின்‌கழிலக்கலட்ச மரத்தைக்‌ கழித்தபின்‌ புஅடுத்தபின்வரிசையிஇள்ள £ீழிலக்கத்‌ துக்குஒன்‌ றைக்கூட்டவேண்டிம்‌. உம்‌. பட்டகடன்‌ , ௯௧ ௯௨ அனில்‌! கொடுத்தது ௬௮௫.௪ இதிலே ட. வட்ட. அதிக பெரிதாகய- நிலவை ௨௬௬௩௮ ஓ. கழிக்கக்கூடர

| { | | | | |

ட்சழீபுக்கண கக. ௨௩

மையால்‌ இரண்டுக்கு ஓரதசங்கூட்டி அதைப்டன்‌ னிரண்டாக எண்ணுக. ஆகலாத்‌ டன்னிரணடில- ௪-டோக-).-என்றுட்‌, பில்‌ அங்‌ கூட்டவேண்டி ஒன்னும்‌ ஐந்தும்‌ ஆறாகையில்‌ ஒல்‌ பதில - - பொக- ௬-௭௦0 அம்‌.ஒ 1 றைப்பதினொன்றாக்கிட்‌ ப. தினொனறில்‌-௮ போக-௩-என்‌ றும்‌. கூ ட்டவேண்்‌ டிய ஒன்னும்‌ ஆனும்‌-௭ ஒன்பதில-௭-டோக- ௨- என்றும்‌ எழுதவேண்டும்‌. சீமிலக்கவட்சரம்‌ சுன்னமானாந்‌ சமிப்பில்லாம ல்‌ மேலிலக்கஉட்சரமுள்‌ எப்டி கோட்டின்‌ முதவும்‌. மேலிலகஃவட்சாம்‌ சுன்னமானால்‌ அது டதீதாக்ககிகழிக்கவும்கேண்டும்‌. உம்‌. ௬00௪ இதிலேதால்ல்ப(டோக-௪, | த்தி ௬௫0 &-ட-டோக-டு,பத்தி.ல கூட்‌ | நீகமு ௨௯௪ ட்லான-க-டோக:. ௯; ஆறில்‌- ௪- | போஃ-௨- என்‌ றெழுதவேல டும்‌. கமிப்புக்கணக்குட்‌ பரிட்சை. கழிப்புக்கணக்கைப்‌! பரிட்சை பண்ண அதில | ன்டானமிச்சதீதைச்சிதிதான. ணக்கோடே கூட்‌ | டவேணும்‌. அஇஞலாகறதொகை டெரிதான-ண | க்குக்குச்‌ சரியா ற்‌ கழிப்புக்சணக்கற்பிழையில்லை, | ஷெரிறிதானகணக்கெழுதியும்‌ எழுதாமலுங்‌ கூ

| ட்டலாம்‌. உதாரணம்‌.

பெரிது. ௬௨௮ ௫௮௪௯

றிது. ௬௪௨. . ௨௭௧௪ இமிச்சம்லு. உன; ப்ட்‌ கக்‌ | ௬௪௨ தொகை. ௫௮௪௯

|

தொகை, ௬௨௮.

2&௪ i பிரில்‌.

வெழேபரிட்சையாவ ௮,

கூடட்கெசணகதில்‌ தீட்பறைவத்ததோ வில்லை யோவென்ழு சாதிக்க முன்னே சொன்ன துகளை யல்லாதே வேறே பகையுமுண்டு, 25-வது, கூட்டி னசணக்குகள்‌ இரண்டுமா தீதிரம்ருமதால்‌ ௮வைக ளிலொன்றைத்‌ தொகையினின்‌ முகமிதீ து மற்றதை மிச்‌சமாகக்காண வேண்டல்‌ ௨-வது. கூட்டின தே௫ங்எணக்ஞ்கலிருற்தரல்‌ அவைகளிலெொன்றை நீ கலமெற்றவைகளைகீகூட்டி இவைகளின்‌ தொகையெ ல்லாவற்றின்‌ தொகை பின்€ம்‌ எழு. இதினினறுக மிச்கவேண்டும்‌ திலேகாணுமிச சட்‌ நீககவிட்ட கணக்ளுக்ருச்‌ சரிய, ற்‌ கூட்éக்கணக்ிற்‌ பிமை யில்லை. உம்‌,

௬௪ விர

௨௯௪௮ ௮௨ ௫௪0

8 கரு ௬௮ rr தொகை, .௬௧ ஙு ற்‌ ௬௭௭ மூழுத்தொகை, ௧௯௯௨௮

மிச்சம்‌, ௨௯௪௮ முதல்கணக்குதில்னே௫. ௬௨ 0 0 மிச்சம்‌. உவ

எவ்வ வை வகைக்கு; பவை தைகைவயையய யப தமிழ்க்கழிப்புக்கணக்குவகை. ங்‌ இத்தேசத்த முறையா ய்க்க;நிக்கறவகையென்ன வெனில்‌ தலைஆவககககடைச்குவ நதி கயிகஇிறமு றையாம்‌. ஆஃலால்‌ ஆயிரங்கஎரு த்தால்‌ மூக்னே ஆயிரங்களையும்‌ பிறகு நூறுகளையு த்சங்களையும்‌ ஏகங்களையுங்கழிதீ து நிலுவை எழுதுவார்கள்‌. கழி படுகிறகணக்தற்‌ சதம்‌ தீச்முதலிய இலக்கங்கள்‌

றறக்கணக்கலுள்ள சதம்‌ தசம்‌ முதலியகைவிட

கழிட்புக்கணக்கு. ௨௫ மேற்பட்டதாயிருத்தால்‌ இதிலே அடுத்ததலைட்பக்‌ கத்த இலக்கத்தில்‌ ஒன்றைநிறுத்திக குறைவான லக்கத்தோடே சேர்ப்பார்கள்‌, அல்லது அரேோகஇ லக்கவட சரங்களைக்கூட்டிக்கழிப்பார்கள்‌ . உம்‌.

இத்தேசத்அமுறை, சிமைமுறை,

௫ம௪தஉ௱டம்‌எ ௫௪௨௫௭

௬ம௫ தசா ௪ய௯ ௬௫௬ ௫௯ ௫௦௩௫ லே ௬உ௱ லே |௫௰௭ லே மிச்சம்‌ ௧௮௬0௮. ௩௰௫த போக [சா போக |[சம்‌்௯ போக டின்‌ மது கரா

இப்படி இத்சேச அமுறை சீமைமுறையைவி ட௮திஃ வருத்தமும்‌ விரிவமாயிருக்கிறதுமன்றி திகபிழைவருகிறதுக்குமே ௮வாம்‌. பிமைஎந்ததோ வில்லையோ வென்றறிதற்குச்‌ சுருகீகமானவழியும்ப ரிட்‌ சையமில்லை.மைமுறையிலிதெல்லா மெளிதா [க

௪, பிரிவு. பெருக்குகீகணக்கு, Multiplication. ஜரீகணக்கு வெறேகண க்கைக்கொ ண்டிபெருக்கப்‌ பவெதேபெருக்குக்கணக்கென்னப்டடிம்‌. அதிலே பெறுக்கப்படுதறகணக்கான (Multiplicande) % குண்‌ ணியமெனவும்‌,பெருக்குங்கணக்கு (Mயிtipli”

cateur) *ஞுணகமெனவும்‌, பெருக்கிக்கண்டபேு

(யம்‌) "குணிதமெனவும்படும்‌.மிளவும்‌ குண்ணீ

யமுங்‌ குணசமுமிவ்விரண்டுங்கூட (facteurs)§ பெ ருகீகறிலையெண்களென்‌ அசொல்லப்பமகெறதுண்டு. இரண்டோணக்கின்‌ தடுவேயிருக்கும்‌ இக்குகி

4 இங்கெஷ்பாலையில்‌ யltiplicand, * Multiplicatos. ** product. § Faclors,

டப

௨௬ ௪-ம்‌. பிரிவு.

* பின்கண இனால்‌ முன்கணக்கைப்பெருக்கஎன்பத ற்கும்‌, இது பேறுஇன்னதென்பதற்கும்‌ அடை பாளமாம்‌. பெருக்குதறதிலே யித்தக்குறிகளையுச்‌ ரிக்கத்தேலையிலலி. உதாரணம்‌. ௬௭ எக மூவா அபதினெட்‌ட, ௬X௪௮, டத டு ப்‌

க்‌ தக்‌ இதிலடங்கிய அந்த நீதவாய்தீதலைப்பிஓுள்ளஇல்‌ க்கம்‌ மத்றஎண்களைக்கொண்டு இரம்மாய்ப்பெ குன்‌ தமையாற்‌ கற்‌ டாருக்குமிகவுமெளிதாம்‌,

பெருக்குக்கணக்கு. உச்சர்ப்பு. *

X௧= ஒரொன்ன 5 லல ௮: மாரன்‌ மா SH res மூவொன்று Foes நாலொன்று ௫.௨.௨ ஐயொன்று ௬. ஆலுறான்று ளட எ... ஏழொன்று a விட வி ஏண்ணொன்று ௨௦௦ ஒன்பதீ்தொன்னு 1124 ௧௦ ௨௨-௧0 டைத்தொன்னு ௧0 X௨௪ ஈரிரண்டு es ௨௨௨௨ மர மூவிர ரண்டு ௨௨%, நாலிரண்டு டு 4% ௧0 ஐயிரண்டு ௧0 ௦௦% ௧௨ ஆறிரண்டு ௧௨ ௨%. ௧௪ ஏழிரண்டு ௧௪ னி 60௦௦ கள எண்ணிரண்டு கர

5 & பெருக்குக்கணஃ்ரு.

X௨௮ கட +6 ௨0 X௬௬ F soe ௧௨ டவ உாாக கர ௯௦ ௨29 GO Oo. உக வி்‌ 66௭௦ உளி evs ௨௦ ௧0 ௦% ௫0 ௪௮ குர வக ௮௮0 fr ௪௨௨௦உ௨௨௪ ௨௨௨௨௨ cf 6௬h கூல 6௦௦ ௧0 ௦௦௯௦ ௪0

, 56௫-௨0௫

அட காய ௬௫ வி உச ௪0 124 (௫௦0 ?ச- ௬௬ ர்‌ ௨௨௨௨ 272. ௯௦௦௦ ௫௫ ௧0 ௦௦௦௦௬0 X= எக

ஜாட்‌ பொப்‌

க்‌ ௨௯6௯

ஒன்டதீதொண் டைதீதிரண்டு மும்மூன்‌ தான்மூன்௮ ஐம்மூன்‌ அம என எமுமூவ்‌ எண்டமூனறு ஒன்பத்‌ துமூன்னு பைத்துமூன்று சந்ுன் னு ஐச்சான்கு அஅதான்சகு எழுதான்கு எண்ணான்கு ஒனபத்துதான்கு பைத்துநான்கு ஐயை ஆறைத்து எமைக்‌ எண்ணை நீது ஒல்‌ பத்தை டைத்தைத்து ஆஅ ஏழா து எண்ணான ஒன்டத்தான பைதீதாு

ஏழேழு

2௧

உச்‌

௨௮ - ௪-ம்‌. பிரிவு.

௮/ Xo = ௫௬ எண்ணேழு ௫௬ உரு ஒன்டத்தேழு ௬௬ ௮0. எற டைத்தேமு 1)

௮56௮-௬௪ எட்டெட்டு ௬௪ கீ ee ஒன்பதீதெட்டு ௭௨ உஉஉஉ ௮/0 பைதீதெட்டு 2/0 ௯56௯-௮௪ ஒன்பதுக்கொன்பது ௮௧ க) ௨௦௦ ௯0. பைத்தொன்ப.து ௯0

௧0௧0௧00 பைத்துப்பதீது ௧00

இட்படிஒவ்றைஃகொண்டு மறந்றொன்றைப்பெ ருக்குகிற இரண்டெணக்குசவில்‌ முன்னேயிருக்இற தைட்பின்னாகவைத்துப்‌ பெருக்கனா ஓஃம்‌ ஒரேடேோ ுதோன்றும்‌. உதாரணம்‌. ௪௭௫௨௮ X௮0 X௪=உ௮ ௮X ௪௦ ஆதலால்‌ மேற்பாடதீதி லப்படி திருப்பி விரிக்‌ காதிறா நீதா ஓம்‌ எல்லா மதிலேயடங்கியிருகஇன் தென்‌ றநிக. அவன்வன்‌ தானேயட்டடி திருப்பிஇரு . வகையுங்கற்றுக்கொள்ளலாம்‌. இதிலெவிரிக்காதபத்‌ அம்‌ நூறும்‌ ஆயிரமும்‌ பெருகுகிறவகை தானாய்‌ விளங்கும்‌. அதெப்படி யெனில்‌ ஏகங்களைமாத்திர ம்‌ பெருக்கிப்‌ பத்துக்கு ஒருசுன்னமும்‌, நூ ற்றுக்கு இரண்டிசன்னமும்‌, ஆயிரத்துக்கு ழூ ன்அசுன்னமுங்கூட்டினாலஅததின்பெருக்குக்சண க்குசரியாகும்‌. உதாரணம்‌.

X= ஹி சXஎ= ௪௨ ௪0X௨௫ 9 ௬0%௭- ௪௨0 ௪0056௨ ௮௮090 | ௬௦0% ௭= ௪௨00

000X௨௨௨ ௮000 | ௬000௭ ௪௨000

ஏண்சுவடிஒருடார்வையில்ட ங்‌ கயடெருக்கல்‌ பிரித்தலின்‌ வாய்பாடு.

அவப்‌

அனையை கு க்‌்‌ கால்‌ தடவல்‌ அனா எனவ ப்‌ ௧[௨1௧|௪[8[௭]௭எ]1௮]௧|௪0

| ௪।|௬/௮1/௧0/௪௨|௧௪|/௧௬]|௧௮|௨0 | ( )|௧௨| ௧ட| ௧௮|/௨௧/௨௪|௨௪[ ௩௫.

| ச௪[௨௫[௨௮] ௧௫ | ௪௨ | ௪௯ | ௫௬| ௬௩ | ௭0

[சக [௨௪/௩௨|௪0|௪௮|[௫௬ [௬௪ [௭௨| ௮0 (

[௪௮[௨௭[௧௬] ௪9 |[டு௪/[௬௩ [௭௨1௮௧ | ௧0.

௪0 |௨0! ௩4 | ௪0 | 60 | ௬0 | ௪௦ | ௮0] ௯௦ | ௧00

இதிலேதான்‌ பெருக்கே வண்டிய இரணடெெண கீகுகளி லொல்றையிரட்டை கோடிசேர்‌ தத டக்ககீ துவரிசையில மற்றொன்றை மேற்புறத்‌அவரிசை யிலுந்தேடி.௮வ்விரண்டுக்கும்‌ே ேரானசது 7 அறை யில்‌அதுகளின்‌ பேறுகாணலாம்‌. உம்‌.

௬9ூ௫- ௫௬0 | ௮54௯-௭௨

மீளவும்‌ அற்தந்தஅறையிலள்ள தொகையைப்‌ பிரிக்க அதின்றைக்கு தேரா யிரட்டைக்கோடுகளை ௪சேரீத்த மேற்புறத்‌ துவரிசையிலும்‌ டக்கத்‌ துவரி சையிலுமூள்ள சணக்குகளில ஒன௮ பசகமாகவும்‌ மற்றொன ஈவாசவு மிருக்கும்‌. உம்‌,

௭௨: ௬-௮ | ௪௮: ௮-௮ ஏணா சவ.

இதுமுர்தனவாய்டாட்டிலம்‌ எண்சவடி றக்கத்ஜிஇஞ்‌ சந்கேமடமாயடஙிகியிருத்தா ௮ம்‌ இத்தையும்‌ லிரிவாய்க்கற்றுக்கொள்ள வாசையுள்ள வாகளாச்காகவைக்கின்றொம்‌.

அலகுநிலை

டத௯ா௯ம்டு.

சம்‌. பிரிவு.

[த ௨௫- உ௰;।௰ ௬௦ உ௱[றர mT

| சர ௪௰ |௨௰ சா | பா

(௫ ௬0 | ௬௦ ௯௦ ரூ | ரா கூரா

௮௪ யம்‌ அம்‌ | ௪௨ ஈஉ௰ வா்‌ (சர இஉ௱

டு ௰டு

ரா | ௫ல்‌ ஈடு

கடா தட ௨. | ஈஈஉ௰ | ௬௯௦ ௮09 க௨உர | சூரா கஅ௮ன ௨௪ |௭ ௨௧ ஈ௫௰ | எ௰ உ௱ல்‌ கசா | எர உதா | ௨௪ ௱௬௦௦ | ௮ம்‌ உ௱௫௰ கசா | உத்தர 00-9) மக உள அம ௨௭ சா (IT உத உத்‌ | கி்‌ ல்‌ ற்‌ | ௰௪எதக௯ா ௮மிடு,

த௯ய ௯ம்‌,

பெருச்ருக்சணச்கு.

2] ௪ம்‌ [7 ளா =/ உ௰ அ௱ nD 1201 சார ௨௬ ஈம சா குள உ௰ இலி உ௱ . இள உத ண்‌ ௨௪ ௬௨ உ௱௫௰ ௬1 உதசா ௨௮ எட உ௱௮௰ எரா உதவா ௬௨ அம ௬௱உ௰ ௮7 ரதா ௬௬ ௬௱௬ம கரா ஙல்ர்பா சத அலகு நில்‌

உம்கதக௯ா ௮ம்‌,

2 |

|

.-ட௫- டெ 8) (௫09 a (நிர (ந ௨௰ ர்‌ உ௱ சூ மடு ௫ல்‌ கூரா கடு உ௰ ௪௰ உ௱ உத ௨௫ ட்‌ உ௱டு௰ ௫ா உதடு ௬15 ௬ம்‌ 7 சர ௬த ௬௫ எம ங௩ாடூம ளா ௬௫௭ ௪ய்‌ ௮0 ஷ்‌ ௪த சய ௯ல்‌ ச௪௱டும௰ கா சதுர ஞூ டத அலகுநிலை | ௨௰௯த௯௱௭௰௫.

hh [க முர கர்‌ 12) IT (௨ உ௰ ரரஉ௰ ௨107 ரா௮லி [mT கூபா உளி சயம்‌ உ௱௪௰ய சா உதா கலி ௬த ௬௭ ௬ய ர௬௱௬௰ ௬07 ௬௪௬௭7 சம எழு ௪௱உ௰ வா சத௨உர ௪௮ அம ௪௱௮டு அர சதா ஷ்‌ ய்‌ ௯௦ இ௱£ச௰ ௯௱ (தசா காதி

அலகுநிலை ௩மடத௯ாஎம௰,

|

தல [5 அ௮(க ரஜ - எல ।(௰ ௮01 (IT எப fT | ௯07 மச |௨ மச | யு உ௰ ஈ௪௰। ௨உ௰ ஈ௬ல | ௨உ௰ ராமி ஆளா (உ௱ கசா | உன கார Ih ௨௰௧।(௫* உ௰௫ (ர ௨௰எ ௨௱£ல [கல உ௱சல்‌[௩௬ல்‌ உ௱எ௰ FIT உதா | சா உத்காா | உத்ர ௨௮1௪ ௩௦௨ |௪ ௬௭ ௪ல்‌ உ௱௮௰ (௪ல ர௬௱உ௰ சம ௬௩௱௬௰ ளா. உதவு | ஓ௱ ௬தஉ௱ (௪ ௩27 ௩௰ட (௫ சம (௫ ௪யடு ௫௦ ர௬ாடுய (ரம [டும்‌ ச௱ா௫ம௰ ௫சா ௬ஹடா£ (டா சத டுர ௪உடுர ௪௰௨ | ௮| (௫௦௪ சு ச௱உ௰। ௬ல்‌ சாஅய்‌ | ௬௰ ட௱௪௰ சா . ௪தஉ௪ [௬ சதன்‌ | ௫தசா ௪௯ (௪ டய | எல்‌ ௪௱க௰ |எ௰ டூா௬ எலு ௬௱௩௰ எரா ௪8௯ (எர ௫2௬ | சதா? ௫ய௬ | ௬௪௮ ௭௨ அம்‌ ௫௱௬ய அம ௬௱௪௰। ௮0 எ௱உ௰ ௮௱ (நுத௬ர | அர ௬த௪௱| ௮௭ எதா ௬௬ (௯ ௭௨]௯ ௮0௧ கற்‌ சரகம்‌ ௯ல எனஉ௰ ௯7 ௭தரூா | ௯ா எத ஜாம்‌ அதா எத| ௮21௯ ௯௧ அலகுநிலை | அலகுதிலை | அலகுதிலை

சம்கதகா௬ும்டு. | ௪௰எத௯௱சுமி. | டுமஈ த௯ா௫மிடு,

பெருக்குக்சண ௧௫. ௬௬ .ல- [சா -ல- ௪த| ௮௦ -௰. ௮௱

ல்‌ ஈ|@ ௫ம்‌ | அத (௫௰ டா (௯ உ௰।ுட௫௱ இத | கா உ௰ உ௱ (௬௯ ௬ம்‌ | ௯௦ உ௱ ௨த [| ௬௦0 | மத ௬ம்‌ | ௬த | யத ராத ஈம ரா (௪ எல | ஈத மாத கா ௬த | எல்‌ எ௱௰௱த கோடி ௪ய।எ௱ எத அல்கு நிலை-க-கர யே- யதா சல ௪௱ | அய ர்க்‌ தடு

பெருக்குக்சணக்கு சுருக்கமான கூட்டுக்கணக கொழியவேறல்ல, அுநிலேகுணகமென் அய்‌ கணக்‌ இல ஒன்று எத்தனைவிசை அடக்யிருககற2தா தனைகிசையுங்குண்ணியமென்‌ அங்கணக்கா கூட்‌ டட்படும்‌.

பெருக்குக்கணக்கு, கூட்டுக்கணக்கு. குண்ணியம்‌ குணகம்‌. ஞுணிதம்‌. ௨௭ ௮6

தொகை. ௨௭: இப்படி ஜூன்‌ நிலேஒன்‌ மூன அவிசையிருக்க மூனநினாலஒன்பதைட்பெருக்குகி றம்‌; மூன அவி சை ஒன்டதைக்கூட்டுகிறதும்‌ ஒரோதொகைதரும்‌. எளிதாய்ப்‌ டெரியகணக்குகளை ட்பெருக்கக்‌ கு ண்ணியமும்‌ குணகமுமெனனும்‌ இரண்கெணக்கு களை எகத்நினூம்‌ஏகமும்‌, தசத்‌இன்சீற்தசமும்‌ 2 தலியகிரமமாய்‌ ஒனறினக&ீழ்‌ ஒனறு எழுதிக்‌ கோடி பொடவேண்டும்‌. அதன்பின்‌ எகத்தட்சர தவக்‌

௬௪ ௪-ம்‌. பிரிவு.

இக்‌ குணாசத்திலுள்ள அற்தத்த இலிக்கவட் சரத்தை கீகொண்டி குண்ணியத்தி ள்ள இலக்கவட்ச ரங்க சற து பெருக்குகிற அந்தந்தக்‌ குணக அட்‌ சரதீதின$ே Lp ினாற்கண்டமுதற்பே அஎழுதி மற்றப்பேறுகளை அதின்பினனாகஎமுதவு ம்வேண்டியது. ஏனெனில்‌ அந்தந்தக்‌ குணகத்தட்‌ சசத்தின்முதற்பே௮ அத்தற்கொத்ததன்மையா ம்‌. நதஅட்சரம்‌ ஏகம்‌, தசம்‌, அல்ல சதமரனால்‌ அதினமுதற்டேலம்‌ ஏகம்‌, தசம்‌, அல்லது ௪தமா கும்‌. அதைப்பற்றித்‌ தசத்தின்முதற்பே௮ு ஒரெழு தீதினிடமுஞ்‌ சாத்த முதற்பே௮ இரண்டெமுத்‌ தினிடமுல்விட்டுப்‌ பினனிட்வேரவேண் ட்‌. பின னிட்டிவிட்டஇட தீதிலே சிலர்‌என்னம்‌ எழு அவா்‌ கள்‌. பின்னிட்ட தண்டோ வில்லயோவென்ன வி எங்கும்படி அவவிட தீதிந்சுன்னம்‌எழுதா இருக்கிற அதாவிளை.மீளவம்யா தோரீபேறு தசமானாற்சுன்ன மெழுதியுத்‌ த௪த்‌ அக்குமேற்பட்டால்‌ தீச்தீ துக்கு மேற்பட்டதைஎமுதியு மீதியான தசங்களை அடித்த பேறோடேகூட்டவும்‌, சுணகத்தி௮ள்ள அந்தந்த க்கணக்கட்ச ரத்தைக் கொண்டி குண்ணியத்‌ தின்‌ கண க்கட்சரங்களையெலலாம்‌ பெருச்னெபின்பு கண டதனிட்பேறுகளை மெல்லாங்கூட்டி வேறேகோட்‌ டீன்ேமேகுணிதமெழுகவும்வேணும்‌. உம்‌. பல்ல ௬டு இதிலே மூவைந்‌ து - கத்‌ ஸ்ட்‌ ட௫-ஆஷலையால்‌ - ௫-௭ ௧௯௫ முதவும்‌. பின்னும்‌ மூ ரக வா௮-ழஇ௮ஃ மீதியான குணிதம்‌. உ௭௯௫ தசம்‌ ஒன்றோடே-00௯- எழுதவும்‌. அதன்பின்‌ குணகத்திலுள்ள தசத்தட்ச

படெருககுக்கணக்கு, ௬௫

ரத்தையெடுத்து நாலைத்‌.து - ௨0- ஆகையால்‌ குண கத்தி௮ள் ளநான்கன்‌€ம்‌ சுன்னம்‌ எழுதவும்‌. நாலா அஃ ௨௪- மீதியானதச மிரண்டோடே- ௨௬. எழு கவும்‌. அதன்பின்‌ டேநெல்லாங்கூட்டிக்‌ குணிதமா ௧-௨௭௯ட௫-காணலாம்‌.